V Celju se na območju nekdanje mlekarne na Ljubljanski cesti pripravlja investicija za gradnjo šestih vila-blokov. Pred pričetkom del mora Mestni svet v skladu s področno zakonodajo sprejeti sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), na podlagi katerega bo, v primeru vseh pozitivnih soglasij nosilcev urejanja prostora, investitor lahko pridobil gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo.

Eden izmed pogojev, ki morajo biti v OPPN ustrezno urejeni, je poplavna varnost območja, ki pa je v trenutno veljavnih strokovnih podlagah opredeljena v kategorijo poplavne ogroženosti, ki ne dopušča izdaje gradbenega dovoljenja pred izvedenimi protipoplavnimi ukrepi. S tem namenom želi občina sedaj graditi nekakšen “začasen” protipoplavni nasip, katerega trasa pa je po trenutno dostopnih podlagah predvidena na območju Drevesnega parka (zemljišča bivšega Vrtnarstva Celje). O kvaliteti in pomenu teh zemljišč kot javne zelene površine mesta obstaja že mnogo člankov in strokovnih študij, nenazadnje pa je formalna uvrstitev tega območja v varovane zelene površine stvar prizadevanj lokalne pobude občank in občanov za ohranitev in ureditev tega območja v nespremenjenem stanju – z izjemo nekaj manjših oblikovnih in funkcionalnih intervencij, ki bi temu prostoru vdihnile parkovni značaj.

Zato civilna iniciativa občank in občanov Odprto Celje Mestnemu svetu MOC predlaga in v skladu z načeli soodločanja javnosti pri vplivnejših prostorskih posegih tudi zahteva, da MS že takoj na svoji naslednji seji sprejme sklep o javni razgrnitvi načrta za ureditev tega celotnega območja in predlagane trase protipoplavnega nasipa. Ker gre za poseg, ki bistveno spreminja kvaliteto in namembnost za mesto pomembne površine, smo Celjanke in Celjani upravičeni do seznanitve s temi načrti in predvidenimi deli. To velja za katerokoli vrsto projektne dokumentacije oz. upravnega postopka, ki bo podlaga za načrtovani poseg. V primeru, da bo ta načrt spet v obliki PGD, kot je bila praksa pri nekaterih dosedanjih protipoplavnih ureditvah, zaradi česar javnost ni bila upravičena podati mnenj in predlogov, bomo skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Gradbenim zakonom vložili prijavo na ustrezno inšpekcijsko službo in pričeli s kampanjo za zaščito omenjenega območja.

Nedopustno je, da bi občina urejanje najpomembnejših javnih površin podrejala privatnim interesom.

S spoštovanjem,

Civilna iniciativa Odprto Celje

Deli s prijatelji: