PRIORITETA 2 – URBANISTIČNO UREJENO IN URBANO MESTO

1. SPOŠTOVANJE ZAKONOV

  • Občinski prostorski načrt – OPN je temeljni dokument prostorskega razvoja v občini, potreben za načrtovanje pozidave, prometa, zelenih površin in namembnosti zemljišč.
  • Obveznost sprejetja OPN je že leta 2007 določil Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN, Ul. RS, 33/07). Zakonsko določeni rok za izdelavo OPN je bil leto 2009.
  • Celje je edina mestna občina v državi, ki še ni sprejela OPN, za kar ne obstajajo nobeni utemeljeni razlogi. Občina bi bila dolžna sprejeti OPN že na obstoječi podlagi poplavne študije in šele naknadno pridobivati eventualne nove podlage.

2. NUJNI TEMELJNI PREDPOGOJ ZA NAČRTEN IN SISTEMATIČEN RAZVOJ MESTA

  • Brez OPN v občini niso jasna ‘pravila igre’ prostorskega razvoja in se jih lahko prilagaja trenutnim, tudi osebnim interesom (to kažejo vsakokratne spremembe starih odlokov PUP) – celjski prostor se tako že več kot 20 let ne razvija, ampak se koristi nepovezano, neskladno, neekonomično in neestetsko ter v službi spornih kapitalskih interesov.
  • Brez OPN v mestu ni možno razvojno načrtovati potrebnih razvojnih investicij. Podjetja in ustanove ne vedo, če se lahko širijo, stanovanjski trg je stihijsko odvisen od razpoložljivih zemljišč, nove prometne povezave se ne morejo načrtovati, mestne in primestne zelene površine niso zaščitene pred posegi idr.

3. V INTERESU VSEH CELJANK IN CELJANOV

  • Hipotetično gledano: brez OPN bi lahko poleg stanovanjskega bloka zrasla tovarna, poleg stanovanjske hiše krematorij, poleg šole igralnica, sredi parka prodajalna itd. – vsega tega pa seveda Celjanke in Celjani nočemo.
  • Brez OPN je možna neomejena svoboda pri prometu zemljišč in manipulacije pri usklajevanju interesov investitorjev na eni strani in namembnostjo zemljišč na drugi strani. Kdor ima v rokah monopol nad ponudbo in povpraševanjem po zazidljivih zemljiščih, lahko postavlja pogoje brez vsake konkurence, kar pa ni v skladu z demokratičnimi standardi.
  • Ker v Celju nimamo OPN, je vse bolj prisotna prevlada spornih subjektivnih interesov, kar bi morala občina preprečiti s sprejemom OPN, ki pomeni enake pogoje za vse in prevlado objektivnega ekonomskega interesa, kot predpogoja za razvojni napredek Celja.
Deli s prijatelji: