PRIORITETA 8 – EVROPSKO MESTO

EVROPSKO MESTO – mednarodno, moderno, urbano, pametno.

1. DOLGOROČNA ZAGOTOVITEV KVALITETNEGA ŽIVLJENJA V CELJU

 • Zagotovili bomo dolgoročno razvojno vizijo mesta na osnovi trajnostnega razvoja v skladu s politiko EU, ki za takšen razvoj zagotavlja tudi sredstva. V ta namen bomo vzpostavili pisarno za razvojna sredstva.
 • Na podlagi dobrih realiziranih praks razvitih mest bomo skupaj s civilnim, poslovnim in nevladnim sektorjem oblikovali in prilagodili modele razvoja, ki so pomembni za dolgoročno zagotavljanje kvalitetnega življenja v Celju.
 • Neprestano bomo spremljali trende razvoja urbanih mest skozi čas (rast in struktura prebivalstva, urbani in gospodarski razvoj, promet in dostopnost, okolje in socialni problemi) in na podlagi tega načrtovali nadaljnji razvoj Celja.

2. VZPOSTAVITEV PAMETNEGA IN MODERNEGA URBANEGA MESTA

 • Razvijali in izvajali bomo integrirane pametne mestne rešitve (pametno mesto), kar pomeni, da bomo pospešili uporabo digitalnih in telekomunikacijskih tehnologij (IKT) pri vsakdanji uporabi mestnih storitev in s tem zagotovili večjo učinkovitosti uporabe virov in zmanjšanja emisij.
 • Vzpostavili bomo pametnejša omrežja za mestni promet, zagotovili pametnejše (učinkovitejše) sisteme: pobiranja in odlaganja odpadkov, oskrbe z vodo, osvetljevanje ter ogrevanje in hlajenje stavb.
 • Vzpostavili bomo tudi bolj interaktivno in odzivno mestno upravo, zagotovili varnejše javne prostore in e-oskrbo za starejše prebivalstvo.
 • Z razvojnimi izzivi se bomo soočali kot urbano moderno mesto v sodelovanju s pristojnimi inštitucijami na nacionalni in EU ravni, predvsem pa z interesnimi skupinami v občini (občankami in občani, civilnimi iniciativami oz. nevladnimi organizacijami, gospodarstvom) z namenom ustvariti občino po meri človeka.
 • Problematiko bomo reševali s pomočjo EU programov in EU financiranjem na naslednjih področjih: kvaliteta zraka, krožno gospodarstvo, podnebne prilagoditve, trajnostna raba zemljišč, mobilnost v mestih, delovna mesta v lokalnem gospodarstvu, urbana revščina, vključevanje migrantov in beguncev …

3. CELJE – MEDNARODNO VPETO REGIJSKO SREDIŠČE SAVINJSKE REGIJE

 • Celjskemu gospodarstvu bomo kot »mestni atašeji« omogočili še več povezovanja v mednarodne inovativne mreže ter pomagali iskati poslovne priložnosti na tujih trgih in s tem omogočili delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
 • Celje bomo okrepili kot sejemsko središče in stičišče z ustanovitvijo poslovnega inovacijskega stičišča, energetskega centra, logističnega središča ipd. za širšo EU regijo.
 • Okrepili bomo lokalno podporno okolje s krepitvijo sodelovanja med podpornim okolji in razvojnimi inštitucijami v Celju.
 • Okrepili bomo delovanje Inkubatorja Savinjske regije in na ta način omogočili mladim podjetjem, da uresničijo svoje ideje in vzpostavili bomo sklad za zagonska sredstva.
 • Povečali bomo spodbude za gospodarsko strateške projekte Celja v kombinaciji z evropskimi sredstvi.
 • V Celju in širše bomo zagotovili mlad kader za podjetja s pomočjo enostavnega sklada za kadrovske štipendije s sofinanciranjem iz občinskega proračuna, ki za delodajalce ne bo predstavljal nobenega administrativnega bremena.
 • Z načrtnim povezovanjem izobraževalnih inštitucij (od srednjih šol do fakultet) z gospodarstvom (podjetja, obrtno-podjetniške zbornice in gospodarske zbornice) bomo zagotovili usklajevanje potreb gospodarstva z izobraževanimi in študijskimi programi.
 • Regijskemu študijskemu središču bomo ponovno zadali nalogo razvoja visokošolske in znanstveno-raziskovalne sfere kot podlage bodoče univerzitetne infrastrukture.
 • Posvetili se bomo razvoju strukture negospodarstva in pričeli z aktivnostmi za pridobitev sedeža državnih inštitucij v Celju – npr. pridobitev enega ministrstva.
Deli s prijatelji: