PRIORITETA 1 – DEMOKRATIČNO MESTO

Poskrbeli bomo za ponovno javno utrditev pravil delovanja na podlagi spoštovanja predpisov in pravic občank in občanov.

1. SODELOVANJE CELJANK IN CELJANOV Z MESTNO OBČINO

 • Vzpostavili bomo platformo za posredovanje idej občank in občanov za izboljšanje in razvoj mestnega življenja ter posredovanje mnenj o določanju razvojnih prioritet.
 • Vse organe in organizacije ter institucije bomo pozvali k posredovanju konkretnih razvojnih predlogov (sveti javnih zavodov, sveti staršev, strokovne svete, direktorje, ravnatelje, interesna in stanovska združenja…);
 • Preuredili bomo »Servis 48« – servis za podajanje predlogov občank in občanov, da bo bolj uporaben in učinkovit.
 • Uvedli bomo redno izvajanje dneva odprtih vrat za direktno komuniciranje župana s Celjankami in Celjani;
 • Uvedli bomo redno tiskovno konferenco župana za poročanje o izvedenih občinskih projektih v korist Celjankam in Celjanom oz. mestu;
 • Uvedli bomo redno letno srečanje »Kaj letos predlagajo Županu« celjski šolniki, zdravniki, kulturniki, umetniki, znanstveniki, raziskovalci, starši, mladi, društva…;
 • Za tekoče informiranje bomo izdajali mestni časopis »Urbano Celje« in v njem predstavljali zanimive razvojne ideje in potekajoče projekte.

2. UPOŠTEVANJE OBSTOJEČE LOKALNE INFRASTRUKTURE

 • Za pol milijona evrov bomo povečali sredstva za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki bodo samostojno razpolagale s sredstvi v okviru pristojnosti.
 • Uvedli bomo redno izvajanje srečanj z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi za ažurno reševanja problematike posameznih naseljih.
 • Mestne četrti in Krajevne skupnosti bomo pozvali, da bodo v sodelovanju s hišnimi sveti, upravniki… pripravile razvojne predloge in predlagale prioritete za vsa občinska naselja.

3. UVEDLI BOMO PARTICIPATIVNI PRORAČUN

 • Vzpostavili bomo participativen mestni proračun, kjer bodo lahko Celjanke in Celjani sami odločali o financiranju projektov, ki so za mesto prednostnega pomena. S tem mehanizmom demokratičnega soodločanja bomo postavili Celje na prvo mesto
 • Prednosti takšnega participativnega proračuna so v primerjavi s centralističnim sprejemanjem proračuna vidne na več področjih. Ljudje lahko odločilno vplivajo na zadovoljevanje potreb lokalne skupnosti, v kateri živijo, zaradi povečane transparentnosti se poveča zaupanje prebivalstva v vodstvo občine, poraba javnih sredstev postane učinkovitejša.
 • Zagotovili bomo, da bosta poraba javnih sredstev in izvajanje občinskega proračuna javno dostopna vsem Celjankam in Celjanom. Vzpostavili bomo spletno stran, kjer bo občinski proračun pregledno predstavljen na ljudem razumljiv način.

4. HITRO IN ODZIVNO DELOVANJE OBČINSKIH ORGANOV

 • Vzpostavili bomo delovanje »Upravnega servisa« za meščanke in meščane kot vsestransko pomoč v upravnih postopkih.
 • Zagotovili bomo ustrezno upravno svetovanje za občanke in občane, ki mora biti enostavno, pregledno, hitro in strokovno. Odstranili bomo vse birokratske ovire in nepotrebno papirologijo.
 • Občinski in upravni organi bodo skrbno in pravočasno zagotavljali vse potrebno za učinkovito in nemoteno delo mestnega sveta. Temu bomo ustrezno prilagodili določila Poslovnika o delu Mestnega sveta.
 • Na sejah mestnega sveta bodo najprej podani odgovori na svetniška vprašanja in pobude s prejšnje seje.
 • Na vsaki seji mestnega sveta bodo predstavljene in obravnavane prispele razvojne ideje občank in občanov ter mestnih institucij.
 • Aktivno si bomo prizadevali za pridobivanje in koriščenje vseh razpoložljivih virov financiranja na nacionalni in evropski ravni ter iz mednarodnih skladov.

5. POVRNITEV ZAUPANJA V MESTNO OBČINO

 • Znižali bomo cene javnih storitev občinskih javnih podjetij za gospodinjstva.
 • Določanje občinskih razvojnih prioritet in odločanje o njihovi realizaciji bo temeljilo na kriteriju koristnosti za vse Celjanke in Celjane ter mesto.
 • Povečali bomo kadrovski razvojni potencial mesta s takšno izbiro kadrov za javne zavode, odbore, svete, komisije in druge organe, ki jih imenuje mestni svet, ki se bodo poleg izpolnjevanja izobrazbenih pogojev odlikovali po posebnih poklicnih dosežkih in pestrih delovnih izkušnjah, ne pa po strankarski pripadnosti.
 • Vse uradne postopke, razpise in finance bomo vodili transparentno ter o tem tekoče obveščali občane.
 • Pri vseh občinskih projektih bomo uvedli načelo enakih možnosti in pravilo sorazmernega omogočanja korektnega poslovnega sodelovanja vsem poslovnim akterjem v mestu.
 • Aktivno bomo sodelovali pri kreiranju nacionalnih predpisov, ki opredeljujejo pogoje za življenje in delo prebivalstva – predlagali bomo zakonsko omejitev županovanja na 2 mandata in spremembe predpisov, ki bi nas morebiti ovirale v lokalnem razvoju.
Deli s prijatelji: