Predstavljamo vam naš dolgoročni program razvoja Mestne občine Celje:

1. DEMOKRATIČNO MESTO

Mesto smo ljudje, zato se mora Celje razvijati v dobrobit vseh Celjank in Celjanov, ne pa le v korist ozkih interesnih skupin. Posebno pozornost bomo namenili odpravljanju posledic te dolgoletne razvojne napake, ki je v Celju povzročila apatičnost prebivalstva in volilno abstinenco. Močno bomo okrepili demokratičnost delovanja občinske uprave in sodelovanje z vsemi razvojnimi akterji v mestu. Mestne četrti in Krajevne skupnosti bomo dodatno finančno podprli (pol mio eur) in vključili v soodločanje, uvedli bomo participativen mestni proračun s soodločanjem zainteresiranih Celjank in Celjanov, delovali bomo javno in transparentno ter vsem omogočali sodelovanje po načelu enakih možnosti, skrbeli bomo za stalno razvojno sodelovanje s strokovnimi inštitucijami, uvedli bomo dan odprtih vrat za vsakogar, županovanje bomo omejili na 2 mandata ter še marsikaj dobrega za vse. Preberite več…

2. URBANO IN URBANISTIČNO UREJENO MESTO

Predpogoj uspešnega razvoja vsakega mesta je Občinski prostorski načrt – OPN, v katerem se v mestu določijo območja za stanovanjska naselja, gospodarsko dejavnost, prostočasne aktivnosti ipd. Le tako je mogoče preprečiti nespametne posege v prostor, ki zavirajo mestno življenje in razvoj. Ne bomo več dovolili, da se bo Celju še naprej špekuliralo in okoriščalo z mestnim premoženjem. Zato bomo takoj pripravili in sprejeli tak dokument oz. OPN. Preberite več…

3. ČISTO IN ZDRAVO MESTO

Vsi ljudje si želimo živeti v okolju, v katerem lahko povsem zaupamo, da odgovorni v mestu skrbijo za to, da naše zdravje ni ogroženo. Zato imamo namen zagotoviti vse potrebno za takšno zaupanje: čistost celjskega zraka, preskrbljenost z zdravo hrano, varno prehrano v vrtcih in šolah, popolnoma neoporečno pitno vodo, čisto in kopalno Savinjo s pritoki itd. Preprečili bomo onesnaževanje mesta s prometom, industrijo in kurišči ter za to poiskali najbolj ustrezne rešitve, kot so gradnja obvoznice S-J, preselitev problematične industrije, subvencioniranje plina ipd. Preberite več…

4. DINAMIČNO MESTO

Mestno življenje je prepletanje tokov prebivalstva, kulture, gospodarstva, turizma in še marsičesa. Poskrbeli bomo za to, da bo Celje postalo znova zanimivo za gospodarske in negospodarske subjekte. To nam omogoča tudi centralna lega našega mesta, kar je lahko velika logistična podpora današnjemu vsakdanjemu pretoku blaga in storitev ter ljudi. Vse bolj se zavedamo tudi pomena razvoja turizma za mesto, ki mora potekati z roko v roki z razvojem kulture in umetnosti, ki se jima v Celju že leta ni namenjalo potrebne in zaslužene pozornosti. Ob podpiranju razvoja lokalnih turističnih potencialov bomo pričeli načrtno in sistematično razvijati tudi povezovanje s tovrstnimi mednarodnimi mrežami. Preberite več…

5. LEPO IN ATRAKTIVNO MESTO

Mestno jedro je duša vsakega mesta, urejena primestja pa njen okras. Poskrbeli bomo, da bo mestno jedro urejeno na sodoben in atraktiven način, pri čemer bomo zagotavljali tako praktično uporabnost kot tudi estetsko oz. umetniško vrednost. V stanovanjskih naseljih bomo poskrbeli za udobno bivalno infrastrukturo dvorišč, sprehajališč, otroških igrišč, parkirišč, spodbudili bomo vgradnjo dvigal v starejše stanovanjske zgradbe ipd. Še posebej se bomo potrudili, da bodo območja reke Savinje in primestnih gozdov ostala tudi območja tišine, potrebne za sprostitev Celjank in Celjanov. Preberite več…

6. PERSPEKTIVNO MESTO

Ali ste vedeli, da se mladi odseljujejo iz Celja, ker v mestu ni dovolj priložnosti za zaposlitev mladih in ustvarjanje mladih družin. To nas je tudi potisnilo na peto mesto v državi – imamo vedno manj prebivalstva in večjo brezposelnost od državnega povprečja. Tudi po plačah smo pod državnim povprečjem, kar kaže na pomanjkanje delovnih mest z dodano vrednostjo. Zato bomo poleg spodbud za nova delovna mesta z dodano vrednostjo zagotovili tudi stanovanja za mlade družine. Za potrebe mladih družin bomo ustanovili tudi kampus za otroke in mladino za izvajanje obšolskih dejavnosti v pomoč pri vsakodnevni oskrbi, vzgoji in izobraževanju otrok ter še mnogo drugega, kar bo mlade zadržalo v našem mestu. Preberite več…

7. PRIJAZNO MESTO

Vsak človek bi naj imel vsaj tisto, kar nujno potrebuje in k temu bi naj pripomoglo tudi mesto. Zato bomo zagotovili vse potrebne storitve ter službe in programe, s katerimi bomo poskrbeli za dostojno življenje vseh Celjank in Celjanov. Takoj bomo znižali vse cene storitev oz. položnice občinskih javnih podjetij za gospodinjstva, izboljšali oskrbo starejših na domu, zagotovili brezplačen mestni javni prevoz, organizirali koristne prostovoljne dejavnosti… Spodbudili bomo tudi razvoj kampusa Hermanovi dvori, kjer bodo imeli starejši možnost prebivanja v sonaravnem okolju, spodbudnem za tretje življenjsko obdobje. Preberite več…

8. EVROPSKO MESTO

Celje naj postane mednarodno, moderno, urbano, pametno mesto. Proaktivno bom delovali v smeri načrtovanja izvajanja rednih mednarodnih dejavnosti (posvetov, konferenc, kongresov, razstav, festivalov, sejmov…) in se v ta namen povezovali s posameznimi strokami, visokošolsko, raziskovalno, kulturno-umetniško, gospodarsko… dejavnostjo. Celje bomo umestili na zemljevid Evrope in sveta. V ta namen bomo aktivno pridobivali in koristili vse razpoložljive vire financiranja na nacionalni in evropski ravni ter iz mednarodnih skladov. Preberite več…

 

CELJE SPET TRETJE … v marsičem pa tudi drugo ali celo prvo mesto v državi.

Deli s prijatelji: