PRIORITETA 7 – PRIJAZNO MESTO

Naše mesto bo pripadalo vsem, ki živimo v njem.

1. ODPRTA KOMUNIKACIJA

Celjanke in Celjani bomo živeli v mestu odprte komunikacije, kjer se bomo počutili popolnoma varno, vključujoč fizično, ekonomsko in socialno varnost.

 • Uvedli bomo redno izvajanje dneva odprtih vrat za direktno komuniciranje župana z meščankami in meščani in poskrbeli za dajanje ustreznih pojasnil in povratnih informacij.
 • Uvedli bomo redno tiskovno konferenco župana za poročanje o izvedenih občinskih projektih v korist meščankam in meščanom oziroma mestu.
 • Uvedli bomo redno letno srečanje »Kaj letos predlagajo županu« celjski šolniki, zdravniki, kulturniki, umetniki, znanstveniki, raziskovalci, starši, mladi, društva, podjetniki…

2. JAVNA INFRASTRUKTURA ZA OBČANKE IN OBČANE

 • Znižali bomo cene javnih storitev občinskih javnih podjetij za gospodinjstva.
 • Vzpostavili bomo javni prevoz do ključnih turističnih točk (Šmartinsko jezero, Celjska koča, Stari grad) in brezplačno krožno mestno linijo, ob vikendih pa tudi nočno za varen prevoz mladih.
 • V mestnem jedru bomo uredili javno stranišče in namestili več pitnikov.
 • Preuredili bomo parkirni režim v mestnem jedru ter povečali obseg brezplačnega parkiranja za vozila na plinski in električni pogon.
 • Mestno jedro bomo namenili za pešačenje in kolesarjenje, parkiranje (razen za stanovalke in stanovalce) pa zagotavljali na obrobju mestnega jedra z nadgradnjo obstoječih parkirišč za eno etažo z inovativnimi arhitekturnimi rešitvami in revitalizacijo obstoječih garažnih hiš.
 • Sedanji promet skozi park bomo ali preusmerili drugam ali speljali skozi v tunel in nad njim uredili sprehajališče, kolesarske poti ipd.
 • Zagotovili bomo večje število otroških igrišč s sodobnimi igrali, tudi za otroke s posebnimi potrebami.
 • Uredili bomo parke za pse in zavetišče za živali ter sistem podpore občanom za veterinarsko oskrbo domačih živali.
 • Ob reki Savinji bomo vzpostavili »Območje tišine«, kot prostor za rekreacijo in počitek, ki bo vključeval kmetijo Lun, Špico in obrežje Savinje ob vrtnariji z izgrajeno brvjo čez Savinjo za pešce in kolesarje.

3. SKRB ZA VSE GENERACIJE IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE

Odprto Celje se zavzema za mesto, prijazno do vseh Celjank in Celjanov – do vseh starostnih skupin z upoštevanjem potrebe in interesov vseh generacij. Pri načrtovanju bodočega razvoja mesta zastopamo glasove otrok, mladih, srednje generacije in starejših ob priznavanju raznolikosti teh skupin.

 • Vrtcem bomo omogočali ves potreben standard za varno in prijazno ter raznoliko vzgojo otrok.
 • Osnovne šole bomo pozvali k vzpostavitvi vsega potrebnega, da bodo celjske »šole postale otrokom drugi dom«.
 • Ustanovili bomo mednarodni Kampus za otroke in mladino za izvajanje obšolskih interesnih dejavnosti v vsakodnevno pomoč staršem pri varstvu in animaciji otrok in mladine v prostem času (ob delovnikih v času pouka in šolskih počitnic).
 • Pristopili bomo k aktivnostim za vgradnjo osebnih dvigal v starejše stanovanjske objekte in tako vsem olajšali dostopnost do doma.
 • Vzpostavili bomo celovit servis za oskrbo starejših, da bodo lahko čim dlje živeli v domačem okolju oziroma svojih domovih, v sodelovanju z drugimi ustanovami, kot so RK, Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Društvo upokojencev.
 • Zastavili bomo pilotni projekt »Ekološka bivalna soseska«, kot naselja za aktivne upokojence in s tem spodbudili sprostitve stanovanj za mlade in družine.
 • Vzpodbujali bomo vseživljenjsko učenje z aktivnim vključevanjem v projekte, kot je Medgeneracijski center, kot center vseživljenjskega učenja vseh ranljivih skupin.
 • Ustanovili bomo Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, ki ga imajo že skoraj vsa večja mesta v državi.
 • V mestu se bomo z vso potrebno pomočjo vsem pristojnim organom in inštitucijam zoperstavili naraščajoči problematiki droge med mladimi in bohotenju prepovedanih dejavnosti (prodaja drog, nelegalno igralništvo…).
 • Izvajali bomo preventivno-ozaveščevalne akcije za bolj proti odvisnostim oz. drogam in alkoholu. Osnovni namen akcij je osveščanje mladih in vseh ostalih o problematiki konzumiranja alkohola in drog ter razvijanje odgovornosti za bolj informirane in manj  tvegane odločitve povezavi z omenjenimi substancami.
 • Zavzemali se bomo, da bo pozornost namenjena tudi srednji generaciji, ki je v življenjskem procesu najbolj obremenjena. V ta namen bomo na področju zdravstva in sociale namenili posebno pozornost programom preventive na področju obvladovanja stresa in izgorelosti, kot rizičnih dejavnikov za pojav nezadovoljstva, bolezni in samomorov.
 • Na področju zaposlovanja bomo vzpodbujali programe in aktivnosti v smislu ozaveščanja in vzpodbujanja delodajalcev in spremembi kulture v družbi, ki bo uvidela prednosti starejših izkušenih delavk in delavcev in vzpodbudnega medgeneracijskega okolja v delovnih organizacijah.
 • V Celju živijo tudi delavke in delavci iz tujine, ki predstavljajo ekonomsko migracijo oz. dopolnilno delovno silo celjskemu gospodarstvu. Prizadevali si bomo, da si bodo v našem mestu lahko zagotovili vse potrebno za dostojno življenje.

4. LOKALNO PROSTOVOLJSTVO

 • Uvedli bomo organizirano prostovoljstvo »Polepšajmo Celje« in redno izvajali vodene delovne akcije z vključevanjem vseh zainteresiranih, predvsem brezposelnih in socialno izključenih.
 • Vzpostavili bomo elektronski sistem, ki bo mladim s pomočjo spletne strani in mobilne aplikacije omogočal enostaven vpis v prostovoljsko bazo, pri čemer bodo pripadnost izkazovali s člansko izkaznico. Članice in člani bodo skozi različne akcije zbirali prostovoljne ure, kasneje pa jih bodo sponzorji zanje simbolično nagradili.
 • Sledili bomo smernicam za delovanje prostovoljskih organizacij: omogočali infrastrukturne pogoje za delovanje organizacij, partnersko sodelovali z lokalnimi prostovoljskimi organizacijami, finančno podprli prostovoljske projekte, župan in občinska uprava bosta aktivno podpirala vse oblike prostovoljstva v občini.

5. OSEBNO ZADOVOLJSTVO CELJANK IN CELJANOV

Poleg pogojev za zagotavljanje temeljnih življenjskih potreb je za vsakega človeka pomembna tudi možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa. Zato bomo pričeli načrtno razvijati in vzpostavljati mestna območja za različne vrste rekreacije za vse okuse in vse generacije.

 • Urbane športne aktivnosti: naredili bomo načrt za vzpostavitev manjkajočih otroških igrišč, primestnih pasjih parkov, bazenov, plesišč, biljardnice, bowlinga…
 • Duhovna ustvarjalnost: oživljanje in spodbujanje ljubiteljske kulturno-umetniške dejavnosti v mestu ter za te potrebe zagotovili prostore za raznolike umetniške in umetnostne ustvarjalnosti ter duhovni razvoj vseh zainteresiranih.
 • Stik z naravo: ureditev in varovanje Območja tišine ob Savinji in pritokih, vzdrževanje sprehajališč po primestnih gozdovih – Pljuča Celja, zasaditev mestnih sadovnjakov, ureditev naravnih kopališč, ureditev mestnih in primestnih parkov, ureditev pasjih parkov, Športno poletje za mlade, kolesarske povezave v vseh smereh izven Celja…
 • Prizadevanje za pridobitev nacionalnega pilotnega oz. testnega projekta uvedbe UTD – univerzalnega temeljnega dohodka na lokalni ravni.
Deli s prijatelji: